Przejdź do treści

Komunikat o podwyżce opłaty od stycznia 2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że Rada Miejska w Lwówku Śląskim w dniu 29 października 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/195/20 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.

Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, nie będzie już opłaty od gospodarstwa domowego.

UWAGA !!!!

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski otrzymają ZAWIADOMIENIE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. Wysokość należnej opłaty zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. liczby osób).

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY

OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Stawki opłaty:

1)      26,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie miejskim,

2)      22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie wiejskim.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zagospodarowujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, po złożeniu oświadczenia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zwolnieni z części opłaty w wysokości 2,00 zł miesięcznie od ww. stawek opłaty.

Wysokość opłat przy kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

1)      24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie miejskim,

2)      20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie wiejskim.

DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rada Miejska w Lwówku Śląskim ustaliła ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku. Wysokość opłaty w przypadku właściciela ww. nieruchomości zbierającego odpady komunalne w sposób selektywny wynosi 180,00 zł rocznie.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2021 R. W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stawki opłaty:

1)      52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie miejskim,

2)      44,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie wiejskim.

DOMKI LETNISKOWE lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część roku – na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 360,00 zł rocznie dla każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości. 

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nieruchomości zamieszkałe

Termin i częstotliwość dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. Płatności należy dokonywać bez wezwania, z góry w terminie:

 - do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy lub:

 - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku:

  • bez wezwania za cały rok, z góry, w terminie:

- do dnia 31 marca każdego roku lub:

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub przelewem na indywidualny numer konta, na rachunek bankowy Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

PRZYPOMINAMY !!!

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeżeli właściciele nieruchomości nie będą wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zakończone decyzją ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dwukrotnej wysokości opłat jak za odpady segregowane.

W przypadku budynków wielorodzinnych m.in. wspólnot mieszkaniowych, budynków zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej jeżeli obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będzie spełniony wszyscy mieszkańcy poniosą konsekwencję i będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych według stawek dla odpadów niesegregowanych.

Filmy