Przejdź do treści

1 SIERPNIA OTWIERAMY BASEN W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy już w sobotę 1 sierpnia br.
Basen czynny będzie od godz. 10.00 do godz. 18.00.
Osobom niepełnosprawnym przysługuje bilet ulgowy. 

INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZESUNIĘTA DATA OTWARCIA BASENU. Musimy pamiętać, że z powodu wzrostu liczby zachorowań w Polsce na COVID-19 w każdej chwili mogą zostać zaostrzone przepisy.
Osobą odpowiedzialną za zarządzanie basenem jest Pan Przemysław Michalski, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
cennik_basen_lwowek_slaski.jpg
 
Na basenie obowiązuje Regulamin, którego treść zamieszczamy poniżej oraz w załączniku: 

I. Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z obiektów basenu miejskiego położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja, zwanego dalej basenem, składającego się z:
a) basenu dla dzieci o powierzchni 49 m2 i głębokości do 30 cm, przeznaczonego maksymalnie dla 20 osób;
b) basenu o powierzchni 435 m2 i głębokości 1,00 m - 1,80 m, przeznaczonego maksymalnie dla 174 osób;
c) strefy relaksu, w skład której wchodzi: boisko do siatkówki plażowej, strefa odpoczynku,
d) pomieszczeń technicznych, zewnętrznych szatni i szafek.
Każdy z powyżej wymienionych obiektów stanowi integralną część basenu i w każdym z tych miejsc obowiązują zasady poniższego regulaminu. Na całym obiekcie może przebywać jednocześnie do 400 osób.
2. Basen jest własnością Gminy Lwówek Śląski i jest zarządzany przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
3. Basen czynny jest codziennie do 15 września od godz. 10:00 do 18:00 Zarządzający zastrzega sobie możliwość zamknięcia basenu ze względu na warunki atmosferyczne.
4. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest do:
a) zapoznania się z regulaminem korzystania z basenu i zainstalowanych w niej urządzeń i ich przestrzegania;
b) stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na obiekcie;
c) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników basenu;
d) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych;
e) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
f) bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników basenu o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

II. Wstęp na teren basenu miejskiego
§2. 1. Wstęp na basen jest płatny.
2. Ceny biletów wstępu na basen, oraz korzystania ze sprzętu rekreacyjnego ustala zarządzeniem Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Obowiązujący cennik jest dostępny na terenie basenu oraz na stronie internetowej lwowekslaski.pl.
3. Za niewykorzystanie wykupionego biletu oraz w przypadku usunięcia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
4. Na basenie obowiązuje czysty strój kąpielowy:
a) dla kobiet jednoczęściowy lub dwuczęściowy;
b) dla mężczyzn kąpielówki Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie może posiadać zamków błyskawicznych, wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystających lub innych osób, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia basenu.
5. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki przeznaczone do kąpieli.
6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci, tak aby móc udzielić im natychmiastowej pomocy. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
7. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać, niezależnie od wieku.
8. Osoby niepełnosprawne, wymagające opieki, mogą przebywać na basenie tylko wraz z opiekunem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie, tak aby w każdej chwili mógł udzielić pomocy.

III. Zakazy §3.
1. Zakazuje się wstępu na teren basenu osobom:
a) których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
b) chorym, których stan zdrowia stanowi zagrożenie dla nich samych lub dla osób trzecich, w szczególności z nieżytem górnych dróg oddechowych i chorobami serca, ze zmianami skórnymi lub ranami wskazującymi na możliwość zakażenia wody oraz osobom z chorobami zakaźnymi;
c) których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z tego typu obiektów;
d) znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Osobie znajdującej się na terenie basenu zabrania się:
a) wchodzenia do wody osobom, które nie potrafią pływać, chyba że przebywają z opiekunem, trenerem lub ratownikiem;
b) wnoszenia na teren basenu napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających;
c) palenia wyrobów tytoniowych i e- papierosów;
d) wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych krawędziach;
e) spożywania w wodzie artykułów spożywczych i żucia gumy;
f) wprowadzania zwierząt na teren basenu;
g) wprowadzania rowerów i innych pojazdów, poza miejsca do tego wyznaczone;
h) biegania na terenie basenu, w szczególności wokół obiektów;
i) wpychania do wody i zatapiania innych osób;
j) skoków do wody;
k) powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób;
l) wchodzenia do wody bez wcześniejszego natrysku i dezynfekcji nóg;
m) pływania w okularach innych niż pływackie lub do nurkowania, w biżuterii i zegarkach;
n) kąpieli bez stroju kąpielowego i innych form nieobyczajnego zachowania się;
o) załatwiania potrzeb fizjologicznych i mycia w basenie;
p) zanieczyszczania terenu basenu;
q) przebywania na terenie basenu po jego zamknięciu;
r) wszczynać fałszywych alarmów;

IV. Bezpieczeństwo §4.
1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do zaleceń ratowników wodnych pełniących służbę na basenie.
2. Korzystanie z basenów odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
3. O wszystkich wypadkach i sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
4. Dozorem ratowników objęty jest basen dla dorosłych i basen dla dzieci.
5. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez odgrodzenie taśmą sygnalizacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę możliwości, udzielanie pomocy.
7. W razie skaleczenia lub doznania innego urazu, po pierwszą pomoc należy zgłosić się do ratowników, a w razie poważniejszych urazów należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić potrzebę jego wezwania.
8. Osobom korzystającym z basenu zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Wnoszenie pieniędzy i innych przedmiotów na teren basenów odbywa się na ryzyko osoby korzystającej z basenu.
9. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takich przypadkach nie ma możliwości uzyskania prawa do częściowego lub całościowego zwrotu pieniędzy za bilet bądź innej formy odszkodowania.
10. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
a) seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników.
b) długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody.
c) krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.
11. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
12. Flagi informacyjne:
a) biała – kąpiel dozwolona
b) czerwona – zakaz kąpieli.

V. Przepisy porządkowe § 5.
1. Osoby przebywające na terenie basenu zobowiązane są do zachowania porządku, poszanowania prawa do wypoczynku i spokoju innych osób.
2. Osoby przebywające na terenie basenu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, będą usunięte z terenu basenu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
3. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia obiektów, oraz sprzęt rekreacyjny będący na wyposażeniu basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
4. Wszelka działalność zarobkowa na basenie - w tym między innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, są możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządzającego basenem.
 
VI. Skargi i wnioski §
6. Skargi i wnioski dotyczące działania basenu można składać do zarządzającego basenem.

VII. Zasady odpowiedzialności §7.
1. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste użytkownika wniesione na teren basenu lub pozostawione na jego terenie.
3. Teren basenu będzie wyposażony w system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony będzie w sposób nienarażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników basenu, a zapisy nagrań będą właściwie zabezpieczone i archiwizowane.

VIII. Postanowienia końcowe 8. Niezapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego bezwzględnego stosowania.

Filmy