Przejdź do treści

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE TYLKO PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku,  obowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

[Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

Art. 6i ust. 1 pkt 3 ww. ustawy: „w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.”

W związku z powyższym podjęto następujące uchwały:

  1. UCHWAŁA NR XV/99/19 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
  2. UCHWAŁA NR XV/100/19 RADY MIEJSKA W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.
  3. UCHWAŁA NR XV/101/19 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część roku uiszcza się bez wezwania, z góry za rok, w terminie do 31 marca każdego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstanie po 31 marca, opłatę tę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązująca wysokość opłaty – 169,00 zł/rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część roku, jeżeli odpady komunalne w sposób selektywny.

W przypadku gdy nie będzie wykonywany obowiązek zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny opłata wyniesie 338,00 zł/rok.

 

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, parter, pokój nr 8

Tel. 75 6477 936, e-mail: odpady@lwowekslaski.pl

Filmy