INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

    Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili Państwo do tej pory.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w 2019 r. Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Termin płatności opłaty przekształceniowej będzie przypadał jak dotychczas na dzień 31 marca każdego roku, przy czym opłatę należną za rok 2019 należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 r.

Podstawą ujawnienia własności gruntów w Księdze Wieczystej stanowić będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza.

Zaświadczenia z urzędu zostaną wystawione nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 grudnia 2019 roku (bez opłaty skarbowej).

W przypadku złożenia wniosku przez właściciela, opłata skarbowa wynosi 50 złotych a termin wydania zaświadczenia wynosi 4 m-ce lub 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Burmistrz doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym oraz do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim,
w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy o opłatę. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo lub wszystkich opłat, Burmistrz wyda zaświadczenie o ich uiszczeniu, które będzie stanowić podstawę do wykreślenia w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata sądowa w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty.

Od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, udziela się bonifikatę w wysokości:

1)            60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2)            50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3)            40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4)            30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5)            20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6)            10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Powyższa bonifikata nie przysługuje, gdy wymienione podmioty posiadają zadłużenie w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r., a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę.
W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

W związku z powyższym zaleca się, aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej
w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019 r. Po tym terminie będą wydawane zaświadczenia z urzędu.

Powyższa informacja jest informacją ogólną i nie zawiera szczegółowego omówienia poszczególnych przypadków dotyczących przekształcenia.

Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pokój nr 4.

Wzór zgłoszenia wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo [PDF]

Wzór zgłoszenia wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo [WORD]