Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych wyrządzonych przez suszę w 2018 r.

INFORMACJA

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 03 lipca 2018 r.

w sprawie zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych wyrządzonych przez suszę w 2018 r.

na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Lwówek Śląski odnośnie szkód wyrządzonych przez suszę w 2018 r., Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ustalił skład terenowej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą, zatwierdzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Prace komisji przeprowadzone będą zgodnie z procedurą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Poszkodowani suszą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych na ich plantacjach na obowiązujących drukach, które można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski – brama A, pokój nr 4 (parter) lub na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (www.duw.pl zakładka Urząd – Wydziały – Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska – Oddział Rolnictwa i Środowiska).

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląśki – brama A, pokój nr 2 (parter), w godzinach urzędowania (poniedziałek 8:00- 16:00, wtorek-piątek 7:15-15:15) w terminie do 13 lipca 2018 roku.

Uwaga:

  1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego do ARiMR w 2018 r. oraz obowiązkowo należy podać nr telefonu kontaktowego.
  2. Oszacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych jest możliwe wyłącznie na podstawie wizji terenowej.
  3. Protokoły, w których poniesione straty oszacowane będą poniżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie nie będą przekazywane do Wojewody Dolnośląskiego i pozostaną w aktach tut. Urzędu.

 

 

 

Wzór wniosku:

http://duw.pl/download/1/27590/Wniosekrolnikadotyczacyoszacowaniaszkodwgosprol2018.pdf

 

Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji:

http://duw.pl/download/1/27267/Oswiadczenienr1dlarolnikownieposiadajacychdokumentacji.pdf

 

 

Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację:

http://duw.pl/download/1/27268/Oswiadczenienr2dlarolnikowposiadajacychpelnadokumentacje.pdf