Radni Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zadecydowali, iż budowa basenu w Lwówku Śląskim została odłożona w czasie.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku planowane było zakończenie budowy basenu przy ul. Betleja w Lwówku Śląskim. W związku z tym, iż złożona w postępowaniu przetargowym oferta na realizację tego zadania, była wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski,  dnia  17 maja  2018 r. na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zwołana została LI Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, której tematem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Przedmiotowa zmiana dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 1 mln zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim” oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018 i 2019 również po 1 mln zł.

Podczas Sesji, na której obecnych było 14 Radnych (nieobecny był Radny Mateusz Rusinek), projekt uchwały został odrzucony.

Poniżej protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu głosowania.


Protokół  Komisji Skrutacyjnej

z ustalenia wyników głosowania jawnego imiennego  w sprawie podjęcia uchwały

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

przeprowadzonego na LI Sesji Rady odbytej w dniu 17 maja 2018 r.

 

Przed przystąpieniem do pracy wybrana przez Radę  Komisja ukonstytuowała się, powierzając obowiązki Przewodniczącego Komisji Radnemu Dawidowi Kobiałka.

  Następnie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Przewodniczący    -    Dawid Kobiałka
 2. Członkowie           -    Zdzisława Trzaska i Angelika Giecewicz

przystąpiły do sporządzenia kart do głosowania, przedstawienia radnym zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania jawnego imiennego nad przyjęciem projektu Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2018 r.

Na podstawie obliczonych głosów  Komisja stwierdziła, co następuje:

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim wynosi 15 radnych,

 1. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych;
 2. Oddano głosów ważnych - 14;
 3. Oddano głosów nieważnych 0;
 4. Poszczególni Radni głosowali następująco:

 

 1. Ciechanowicz Roman Antoni - przeciwko

 

 1. Fijałkowska Ewa - przeciwko

 

 1. Giecewicz Angelika Jadwiga - przeciwko

 

 1. Jonak Tomasz Edward- za

 

 1. Karasiński Marcin Edward – przeciwko

 

 1. Kobiałka Dawid Zdzisław – za

 

 1. Kubis Tomasz Andrzej- przeciwko

 

 1. Luszka Krzysztofa- za

 

 1. Mikłaszewski Robert Piotr - przeciwko

 

 1. Pawłowicz Franciszek Eugeniusz - przeciwko

 

 1. Replin Krystyna Elżbieta - przeciwko

 

 1. Płucińska-Dąbrowska Ewa Róża - przeciwko

 

 1. Trzaska Zdzisława Mirosława - za

 

 1. Wiśniowski Piotr Jacek – za

 

 

       Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż Rada Miejska w Lwówku Śląskim  w głosowaniu jawnym imiennym odrzuciła projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 r. wniesiony wraz z wnioskiem o zwołanie sesji.

Zadłużenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2014 r. (początek kadencji obecnej Rady) wynosiło 17. 886 960,00 zł, a w  2018 r.  na dzień 17 maja zadłużenie wynosi już 8. 513 000,00 zł, tak więc zwiększenie o 1 mln zł kwoty kredytu nie byłoby żadnym zagrożeniem dla budżetu Gminy. Ponadto należy wspomnieć, iż zapłacone zostały już wszystkie raty kapitałowe za cały rok 2018.  W roku 2016 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1. 300 000 zł, natomiast zaciągnięto 300 000,00 zł. W roku 2017 planowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4. 250 000,00 zł, natomiast nie zaciągnięto żadnej kwoty kredytu.

 Zaznaczyć należy także, iż ogłaszane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programy nie przewidują dofinansowania basenów odkrytych. Jednocześnie w latach 2017-2018 pozyskano z różnych źródeł środki w wysokości 12. 816 572,71 zł (m.in. 8. 329 580,31 zł z RPO na rewaloryzację murów obronnych).

Niestety, tak długo oczekiwane przez mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski rozpoczęcie przebudowy basenu miejskiego musi zostać  odłożone w czasie. Tak więc, w dalszym ciągu na terenie żadnej z gmin powiatu lwóweckiego nie będzie basenu i to zarówno odkrytego, jak i zakrytego.

Poniżej przedstawiamy mieszkańcom krótki opis obiektu basenu miejskiego w Lwówku Śląskim wraz z planem zagospodarowania, który na dzień 1 lipca 2019 r. (przyszłe wakacje) byłby już gotowy do przyjęcia osób pragnących korzystać z wypoczynku nad wodą:

Dnia 30 marca Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłosiła przetarg na „Przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa basenu otwartego w Lwówku Śląskim przy ulicy Betleja wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach tego zamówienia zrealizowane zostaną:

 • prace rozbiórkowe istniejących budynków wraz z niecką basenową;
 • budowa budynku zaplecza sanitarnego;
 • budowa budynku technologii wody;
 • budowa zbiorników wyrównawczych;
 • budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz z częścią pływacką;
 • budowa brodzika dla dzieci wraz z atrakcjami;
 • budowa wodnego placu zabaw wraz z atrakcjami;
 • budowa brodzików przejściowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki ceramicznej i betonowej;
 • budowa ogrodzenia terenu;
 • wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej.

W postępowaniu przetargowym określono termin zakończenia robót na dzień 30.06.2019 r.

Termin składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Dodatkowe informacje o przedmiocie inwestycji.

Basen będzie posiadał nieckę żelbetową o długości 25 m, o powierzchni lustra wody 435 m2, w tym:

 • strefa pływacka o długości 25 m i głębokości od 1,10 m do 1,80 m;
 • strefa dla nieumiejących pływać o głębokości od 1,00 m do 1,30 m wraz ze zjeżdżalnią 3 torową o długości 8 m i dodatkowymi atrakcjami tj. dysze do masażu, zraszacz, huśtawka wodna, siatka do wspinaczki.

Brodzik żelbetowy wraz z atrakcjami dla dzieci będzie obejmował 49 m2 powierzchni lustra wody, natomiast wodny plac zabaw z atrakcjami będzie miał powierzchnię 48 m2.

Dodatkowo w celu przedłużenia okresu korzystania z obiektu, projekt przewiduje instalację pompy ciepła do podgrzewania wody basenowej, czego nie posiadał stary obiekt basenowy.

W ramach wodnego placu zabaw przewidziane są niżej wymienione urządzenia wodne:

 • Dysza Galaretka x 2;
 • Dysza Wulkan;
 • Dysza Tunel;
 • Palma;
 • Armatka x 2;
 • Liść;
 • Kwiat Stokrotka;
 • Pączek
 • Wulkan.

Projekt przewiduje także wyłożenie plaży basenowej kostką ceramiczną w kolorze sahara cieniowana oraz utwardzenie części pozostałego terenu kostką betonową szarą.

Ponadto w ramach inwestycji powstanie budynek zaplecza sanitarnego o wymiarach 36,60 m x 7,34 m, budynek technologii wody o wymiarach 11,54 m  x 10,54 m oraz komora pomp atrakcji o wymiarach 4,70 m x 2,30 m.

Oprócz powyższego projekt zakłada powstanie dwóch zewnętrznych przebieralni plażowych drewnianych oraz elementów małej architektury takich jak: stojaki na rowery, ławki i kosze na odpady. Ponadto obiekt zaplecza sanitarnego wyposażony będzie w szafki depozytowe oraz sprzęt ratowniczy.

Projekt przewiduje także budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu:

 • Instalację wody zimnej i ciepłej;
 • Instalację kanalizacji sanitarnej;
 • instalację elektryczną;
 • monitoring obiektu.

Należy zwrócić uwagę, iż funkcjonujący do końca ubiegłej kadencji basen nie posiadał właściwej technologii oczyszczania wody basenowej, jak również właściwej instalacji zasilającej w wodę, wobec powyższego niezbędne było uzyskanie warunków technicznych przyłączenia przez odpowiednich operatorów sieci.

Harmonogram rzeczowo – finansowy przewiduje, iż w roku 2018 zostanie wydatkowana kwota 3 mln złotych i taką ilość środków przewidziano w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018.