Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia

W końcowy etap  weszła realizacja projektu pn. „Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”, do którego Gmina i Miasto Lwówek Śląski przystąpiła w 2016 roku.

 

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w  JST z województwa dolnośląskiego poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości

i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.  

W zakresie projektu zrealizowane zostały m.in. zadania:

ü  Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i opłat lokalnych

ü  Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

ü  Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych

ü  Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami

ü  Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunalnych

ü  Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Powyższy projekt ma na celu przygotowanie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do wdrożenia Modelu CAF. Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest  to narzędzie  kompleksowego zarządzania  jakością,  stosowana  przez  organizacje  administracji publicznej w całej  Unii  Europejskiej. Opiera  się  na założeniu, że doskonałe  wyniki  organizacji  osiągane  są  poprzez przywództwo ukierunkowane na  strategię  i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby  i procesy.  W  roku 2017 zespół ds. CAF w tutejszym urzędzie przeprowadził  samoocenę z wykorzystaniem  modelu  CAF  oraz zaproponował, a następnie wdrożył  działania  doskonalące,   aplikując jednocześnie o  uzyskanie Poświadczenia  Skutecznego  Użytkownika  CAF. Wartością dodaną ww. projektu, jest poprawa jakości usług administracyjnych oraz otrzymane specjalistyczne oprogramowanie wspomagające profesjonalne zarządzanie nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości 17 500 zł.

            Dnia 8 czerwca 2018 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jako Krajowy Koordynator CAF ds. JST w porozumieniu z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjął decyzję o przyznaniu naszej jednostce Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF (Certyfikat CAF).