Nabór wniosków o dotację na wymianę pieców

W związku z pogarszającym się stanem powietrza atmosferycznego oraz rosnącymi wymaganiami stawianymi wobec jakości powietrza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” uruchomił środki finansowe na wymianę kotłów na paliwa stałe lub biomasę.

Aby Gmina i Miasto Lwówek Śląski mogła ubiegać się w imieniu swoich mieszkańców o te środki zobligowana została do ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych, co uczyniła podczas sesji rady w dniu 8 lutego 2018 roku.

Uchwalenie regulaminu umożliwiło ubieganie się o udzielenie dotacji na wymianę pieców.

Wnioski o dotację do wymiany pieców można składać od dnia 4 kwietnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, Biuro podawcze, pokój nr 2 (parter).

Wzór wniosku znajduje się w linku poniżej artykułu, bądź w siedzibie urzędu, w pokoju nr 3.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym do końca sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie „Programu”. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Na podstawie zebranych od Państwa wniosków, Gmina i Miasto Lwówek Śląski opracuje i złoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o udzielenie pożyczki, z której środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów.

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe funduszu są ograniczone, oznacza to, że nie ma gwarancji przydzielenia Gminie pieniędzy na ten cel.

Czego dotyczy dotacja?

Dotacją objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

1.kotły gazowe;

2.kotły na lekki olej opałowy;

3.piece zasilane prądem elektrycznym;

4.kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).

  1. OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być dotowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać 40kW.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności Œ.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

1.pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym;

2.pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;

3.pieców objętych ochroną konserwatorską;

pod warunkiem odłączenia ich od przewodu kominowego;

4.kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego - kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego.

Dotacją objęte będą wyłącznie zadania zrealizowane od 1 stycznia 2017 roku.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację ubiegać się mogą:

1.osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;

2.wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;

3.najemcy lokalu komunalnego.

Jaka jest wysokość dotacji?

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

  1. 10 000,00 zł - dla domu jednorodzinnego;
  2. 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku wielorodzinnym;
  3. w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

1.koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;

2.koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł ciepła w nieruchomości objętej dotacją);

3.koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

4.koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną;

5.koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

6.koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;

7.koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE;

8.koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej dotacją);

9.koszt zakupu zbiornika na ciepłą wodę użytkową;

10.koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;

11.koszt wykonania odwiertów w przypadkach gruntowych pomp ciepła;

12.koszt wykonania opinii kominiarskich.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się m.in. takich elementów jak:

1.koszt nadzoru nad realizacją zadania;

2.zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;

3.koszt robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy;

4.koszt zakupu urządzeń grzewczych niestanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

Uwaga!

Dotacja dotyczy inwestycji już zrealizowanych.

  Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

  1. Wzór wniosku wraz z załącznikami RTF
  2. Wzór wniosku wraz z załącznikami PDF
  3. Ogłoszenie o naborze wniosków
  4. Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2018 r.