Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Przedsiębiorcy z dolnośląskich powiatów mają do dyspozycji w sumie 6,39 mln zł na szkolenia swoich pracowników.

Szczegółowy podział Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • powiat bolesławiecki – 241 tys. zł;

 • powiat jeleniogórski – 285 tys. zł;

 • powiat kamiennogórski – 133 tys. zł;

 • powiat lubański – 141 tys. zł;

 • powiat lubiński – 281 tys. zł;

 • powiat lwówecki – 98 tys. zł;

 • powiat zgorzelecki – 182 tys. zł;

 • powiat złotoryjski – 194 tys. zł.

Przyjęto, że w roku 2018 obowiązywać będą następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lubo szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 Priorytety podziału rezerwy KFS 2018:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W jaki sposób pracodawca ma starać się o pomoc na sfinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków KFS określa rozporządzenie MRPiPS w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa dolnośląskiego lub w  Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy: tel.71 39 74 298.

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy