Spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z mieszkańcami

We wtorek 5 grudnia br. w Sali Mieszczańskiej Ratusza z inicjatywy Pani Burmistrz  Marioli Szczęsnej odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami gminy i miasta. Spotkanie miało na celu  przybliżenie ważnego tematu związanego z tzw. ustawą antysmogową, skutkującą likwidacją bądź wymianą kotłów stałopalnych na rzecz niskoemisyjnych źródeł ciepła.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Zastępca Burmistrza Pan Lesław Krokosz, Pani Skarbnik Julita Marchewka, Kierownicy oraz Naczelnicy Wydziałów urzędu, Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Siczek oraz prowadzący spotkanie Sekretarz – Pan Robert Szawłowski. W pierwszej części spotkania Pan Łukasz Hada – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Doradca Energetyczny, który w sposób szczegółowy i merytoryczny omówił zasady ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „ Programu”.
Główne założenia Programu:
„WYMIANA PIECÓW” jest Programem Priorytetowym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” wprowadzonym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 r. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza głównie pyłów PM 2,5 i PM10 - pochodzących z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, w niskoefektywnych instalacjach starej generacji tj.: w domowych piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach. Ponadto realizacja programu zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii cieplnej.
 „Program” obejmuje swoim zakresem likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych, przyjaznych środowisku, źródeł ciepła:
 • kotły gazowe,
 • kotły na lekki olej opałowy
 • piece zasilane prądem elektrycznym
 • kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej
 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła
Poziom i forma dofinansowania.
 • Fundusz obejmie dofinansowaniem do 50 % kosztów kwalifikowanych, przy ich górnych limitach: - dla domu jednorodzinnego 20.000,00 zł, - dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 14.000,00 zł, - w przypadku kotłowni wspólnej 8.000,00 zł na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni.
 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością umorzenia części kapitału do wysokości 50 %.
 • Szczególną preferencją objęte są miejscowości uzdrowiskowe, które mogą uzyskać umorzenie części kapitału do wysokości 70 %.
 • Pożyczka udzielana jest bez prowizji i dodatkowych opłat, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi obecnie 2,75 % w skali roku.
Beneficjenci.
 • Beneficjenci (wnioskodawcy) programu: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego.
 • Beneficjenci końcowi programu: Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym; wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni; JST w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
Po zakończeniu prelekcji Pan Łukasz merytorycznie i wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez słuchaczy.
Następnie, po zakończeniu dyskusji na ww. temat Pani Burmistrz, wprowadziła słuchaczy w kolejne dwa zagadnienia dotyczące:
 • Przystąpienia Gminy do Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej
 • Modernizacji i wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.
Powyższą tematykę przedstawił zgromadzonym Zastępca Burmistrza Pan Lesław Krokosz.
       Do podstawowych celów Klastra Energii Odnawialnej należą m.in. poprawa stanu środowiska na obszarze gminy, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 0,99 MWp wraz z infrastrukturą przyłączeniową i systemem magazynowania energii oraz budowę bioelektrowni wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej, ulegającą biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz odpadów z oczyszczalni ścieków o mocy 0,99 MWe/t wraz z infrastrukturą przyłączeniową.
            Początkiem 2018 roku rozpoczyna się projekt Modernizacji i wymiany oświetlenia  ulicznego, zostaną wymienione 1644 oprawy uliczne, 206 słupów oraz gmina przystąpi do wymiany 8600 m linii oświetleniowej.
            Po wystąpieniu zainteresowani mieszkańcy zadawali pytania z zakresu omawianych tematów, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.
                                                                     
 Spotkanie było też okazją do wręczenia uczestnikom broszury, w której przedstawione zostały wszystkie najważniejsze przedsięwzięcia dotyczące podsumowania 3 lat kadencji samorządu.
 Broszura zawiera m.in. informacje dotyczące:
 • inwestycji zrealizowanych w latach 2015-2017;
 • inwestycji w trakcie realizacji;
 • inwestycje zaplanowane działania na rok 2018;
 • środki zewnętrzne pozyskane w latach 2015-2017.
Z myślą o osobach, które nie uczestniczyły w powyższym spotkaniu, w załączeniu prezentujemy broszurę w formie elektronicznej.  

Broszura do pobrania - PDF