Przejdź do treści

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) informujemy
o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Lubawce, 58-420 Lubawka, ul. Zielona 30

Przejmujący w/w odpady:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

  1. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka (Stacja Przeładunkowa w Pielgrzymce)

Miejsce zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych

Przejmujący w/w odpady:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

  1. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka