Przejdź do treści

INFORMACJA

o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pochodzący z gospodarstw domowych

podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

(wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr E0005709Z).

Punkt zbierania zużytego sprzętu znajduje się: 

Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.

Zakład Handlowy „MAGRAD” Radosław Wolski

(wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr E0021434Z).

Punkty zbierania zużytego sprzętu znajdują się: 

Włodzice Wielkie, 59-600 Lwówek Śląski,

ul. Oświęcimska 68, 59-600 Lwówek Śląski.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego prowadzona jest również przez firmę AG-EKO Aneta Gonera ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin podczas zbiórki mobilnej w Lwówku Śląskim (zgodnie z ogłoszeniem dnia i miejsca zbiórki).

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży
w rozumieniu
art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden

z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.