OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

Informacja o osiągniętych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 Zasadniczym celem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów selektywnie zebranych oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1)   poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2)   poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (w %)

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski

32

28

38

45

46

39

 

 

 

 

Z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2017 r. przekazano do recyklingu łącznie
821,370 Mg masy odpadów, w tym: 140,780 Mg opakowania z papieru i tektury, 156,203 Mg opakowania z tworzyw sztucznych, 59,318 Mg opakowania z metali, 5,201 Mg opakowania wielomateriałowe i 459,868 Mg opakowania ze szkła, osiągając tym samym 39% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w stosunku do minimalnego poziomu na ten rok, wynoszącego 20%.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących

odpady komunalne(w %)

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

Osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w 2017 r. poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wynosi 100%,
w stosunku do minimalnego poziomu na ten rok, wynoszącego 45%.

 

Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), które określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (w %)

 

2012

16 lipca 2013 r.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

40

40

40

35

Poziom osiągnięty

przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski

17

0

0

0

0

12

 

 

 

 

Osiągnięty przez Gminę Lwówek Śląski w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0%,
przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.