Przejdź do treści

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
DOTYCZĄCA PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE
Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

(zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

Siedziba utworzonego oddziału wraz z Biurem Obsługi Klienta (BOK) i Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) mieści się:

Aleja Wojska Polskiego 27,

59-600 Lwówek Śląski

(na terenie byłego Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o.)
Tel/fax: 75 647 81 91

Strona internetowa: www.zom.lwowekslaski.pl (do czasu zmiany)

e-mail: zom@ lwowekslaski.pl (do czasu zmiany)

 

Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a

58-420 Lubawka

e-mail : sanikom@sanikom.com.pl

Czas pracy Biura Obsługi Klienta i PSZOK pozostaje bez zmian.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – telefon kontaktowy 75 / 647 81 91

e-mail: zom@lwowekslaski.pl
czynne w dni robocze
od godz. 7.00 do godz. 15.00, w każdą środę miesiąca 7.00 do 17.00

 Biuro zapewnia:

- sprzedaż i wydawanie worków do selektywnej zbiórki odpadów,

- przekazywanie mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

 Na podstawie Uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r. w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, oraz na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta
w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016r.jako Spółki Przejmowanej i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016r. jako Spółki Przejmującej, nastąpiło połączenie Spółek.

Spółka Przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu Spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016r., a Spółka Przejmująca, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego.

Wszystkie obowiązki i świadczone usługi Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim
Sp. z o.o. z dniem 01 lipca 2016 roku, przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, tworząc Oddział w Lwówku Śląskim.