UCHWAŁA NR XIV/158/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Do pobrania w formie PDF  -- > Pobierz

 

UCHWAŁA NR XIV/159/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Do pobrania w formie PDF  -- > Pobierz

 

 UCHWAŁA NR XXI/198/16 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Do pobrania w formie PDF  -- > Pobierz

 
UCHWAŁA NR IX/87/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Do pobrania w formie PDF  -- > Pobierz

 
UCHWAŁA NR IX/88/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do pobrania w formie PDF --> Pobierz

 

 UCHWAŁA NR LI/538/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Do pobrania w formie PDF --> Pobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze w formie PDF --> Pobierz

 

UCHWAŁA NR XLVII/495/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz obliczanych łącznie z nieruchomościami niezamieszkałymi w budynku wielolokalowym

Do pobrania w formie PDF --> Pobierz

 
UCHWAŁA NR XLVII/496/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomosci

Do pobrania w formie PDF --> Pobierz

 

UCHWAŁA NR XXVIII/295/13 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do pobrania w formie PDF  -- > Pobierz

 

UCHWAŁA NR XXVIII/298/13 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

unieszkodliwiania nieczystości ciekłych

Do pobrania w formie PDF  -- > Pobierz

 

UCHWAŁA NR XXVIII/299/13 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się nieczystości ciekłych oraz zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Do pobrania w formie PDF -- > Pobierz