Przejdź do treści

   

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że Rada Miejska w Lwówku Śląskim
w dniu 15 listopada 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XV/99/19 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.

Dokonano wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od liczby osób zamieszkujących nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób włącznie;

2) od gospodarstwa domowego – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują co najmniej
3 osoby.

UWAGA !!!!

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski otrzymają ZAWIADOMIENIE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. Wysokość należnej opłaty zostanie ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w obowiązującej dotychczas deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku.

Termin złożenia deklaracji – 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY

OD 1 STYCZNIA 2020 R.

 

MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Stawki opłaty:

1)      23,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób włącznie,

2)      66,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują co najmniej 3 osoby.

Nowa wysokość opłat od 1 stycznia 2020 r.

1)     nieruchomość 1 – osobowa – 23,00 zł miesięcznie;

2)      nieruchomość 2 – osobowa – 46,00 zł miesięcznie;

3)      nieruchomość 3 i więcej osób – 66,00 zł miesięcznie;

4)      lokale użytkowe w centrum miasta Lwówek Śląski – 150,00 zł/m3.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zagospodarowujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, po złożeniu oświadczenia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymują zwolnienie z części opłaty w wysokości 4,00 zł miesięcznie od ww. stawek opłaty.

Wysokość opłat przy kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

1)      nieruchomość 1 – osobowa – 19,00 zł miesięcznie;

2)      nieruchomość 2 – osobowa – 38,00 zł miesięcznie;

3)      nieruchomość 3 i więcej osób – 62,00 zł miesięcznie.

SOŁECTWA GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

Stawki opłaty:

1)      20,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób włącznie,

2)      57,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują co najmniej 3 osoby.

Nowa wysokość opłat od 1 stycznia 2020 r.

1)      nieruchomość 1 – osobowa – 20,00 zł miesięcznie;

2)      nieruchomość 2 – osobowa – 40,00 zł miesięcznie;

3)      nieruchomość 3 i więcej osób – 57,00 zł miesięcznie.

Wysokość opłat przy kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

1)      nieruchomość 1 – osobowa – 16,00 zł miesięcznie;

2)      nieruchomość 2 – osobowa – 32,00 zł miesięcznie;

3)      nieruchomość 3 i więcej osób – 53,00 zł miesięcznie.

NOWOŚĆ !!!!!!!

DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rada Miejska w Lwówku Śląskim ustaliła ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku. Wysokość opłaty w przypadku właściciela ww. nieruchomości zbierającego odpady komunalne w sposób selektywny wynosi 169,00 zł rocznie.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Nieruchomości zamieszkałe i lokale użytkowe w centrum miasta Lwówek Śląski

Termin i częstotliwość dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. Płatności należy dokonywać bez wezwania, z góry w terminie:

 - do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy lub:

 - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku:

  • bez wezwania za cały rok, z góry, w terminie:

- do dnia 31 marca każdego roku lub:

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub przelewem na indywidualny numer konta, na rachunek bankowy Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

PRZYPOMINAMY !!!!!!!

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zakończone decyzją ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w dwukrotnej wysokości opłat jak za odpady segregowane.

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Y OD 1 STYCZNIA 2020 R.

W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

1)   nieruchomość 1 – osobowa – 46,00 zł miesięcznie;

2)   nieruchomość 2 – osobowa – 92,00 zł miesięcznie;

3)   nieruchomość 3 i więcej osób – 132,00 zł miesięcznie;

4)   lokale użytkowe w centrum miasta Lwówek Śląski – 300,00 zł/m3.

SOŁECTWA GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

1)   nieruchomość 1 – osobowa – 40,00 zł miesięcznie;

2)   nieruchomość 2 – osobowa – 80,00 zł miesięcznie;

3)   nieruchomość 3 i więcej osób – 114,00 zł miesięcznie.

 

DOMKI LETNISKOWE lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, tylko przez część roku – na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 338,00 zł rocznie dla każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.