Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą to:

1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:

  1. względy techniczne nie obejmują już gruntów,
  2. względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
  3. warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
 • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
 • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

 

2. Postępowanie podatkowe nie będzie wszczęte, a już wszczęte zostanie umorzone jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych, na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (w obrocie krajowym).

Aktualnie kwota, do której nie będą wystawiane decyzje wynosi 6,10 zł, w praktyce, ze względu na zasadę zaokrąglania podatków będzie to kwota 6,49 zł.

 

3. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (nie dotyczy podatku od środków transportowych i opłat lokalnych).

W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

4. Nowe zasady przeliczania następujących użytków rolnych:

 • rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.