Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) udostępniamy informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski - wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

 

Lp.

Numer

rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

Nazwa firmy, oznaczenie siedziby

i adres albo imię, nazwisko

i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji

podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny

REGON (o ile przedsiębiorca

taki numer posiada)

Uwagi

1.

GPNŚ/1/2012

26.04.2012r.

SIMEKO Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 33

58-506 Jelenia Góra

611-24-85-951

231180150

2.

GPNŚ/2/2012

01.06.2012r.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne
i Handlowe
„COM-D” Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25,

59-400 Jawor

695-000-17-73

390044713

3.

GPNŚ/3/2012

04.12.2012r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.

ul. Kargula i Pawlaka 19,
59-623 Lubomierz

616-15-10-821

020394147

4.

RDR/1/2013

14.01.2013r.

KoDe-trans
Krzysztof Dziwak

ul. Lwówecka 17, Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra 14

611-249-99-01

020690153

5.

RDR/2/2013

09.04.2013r.

D&D Recycling
Sp. z o.o.

58-508 Jelenia Góra 14

Siedlęcin,
ul. Topolowa 4

611-264-62-59

020509159

Wykreślenie z rejestru

na podstawie

decyzji RGO.7031.1.03.2016

z dnia 17.03.2016 r.

6.

RDR/3/2013

29.04.2013r.

Zakład Oczyszczania Miasta
w Lwówku Śląskim

Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 27

59-600 Lwówek Śląski

6161556562

022104403

przejęcie z dniem 01.07.2016r. przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5 a

58-420 Lubawka

7.

RDR/4/2013

20.05.2013r.

Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.

ul. Wolności 161/163

58-560 Jelenia Góra

611-020-36-41

230415527

8.

RDR/5/2013

26.07.2013 r.

AG-EKO

Aneta Gonera

ul. Kolejowa 7

59-300 Lubin

692 117 05 91

021384866

9.

RDR/1/2014

8.01.2014 r.

LUK-TRANS Łukasz Kozłowski

ul. Akacjowa 6D/13

49-318 Skarbimierz Osiedle

7471694922

161479621

Wykreślenie

z rejestru

18. 04.2014 r.

(na podstawie

wniosku)

10.

RDR/1/2015

28.05.2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5 a

58-420 Lubawka

614-14-32-064

230443311

11.

RDR/1/2016

07.07.2016 r.

A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Komórka odpowiedzialna

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25A

59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

Informacja

Tel: (75) 6477 936, fax: (75) 6477 889

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:

poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00

wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

Wymagane dokumenty

§ kompletny wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od właścicieli nieruchomości,

§ oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

§ kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa:

§ za wpis do rejestru - 50,00 zł,

§ za zmianę wpisu w rejestrze – 25,00 zł,

§ za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu: 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 PKO BP S.A.

(obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku)

Termin załatwienia sprawy

7 dni – od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze; organ dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie
o dokonaniu wpisu do rejestru;

Jeżeli organ nie dokona wpisu do rejestru w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu minie 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność; nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenie - nie przysługuje;

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji

Uwagi

§ w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

§ przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Podstawa prawna

§ Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250),

§ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584),

§ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

§ Rozporządzenie Ministra z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

§ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),

§ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

 

Wniosek o / wpis do rejestru / zmianę w rejestrze / wykreślenie z rejestru / działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.