1. Udział Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza w Lwóweckim Festiwalu Talentów (27.02.2016 r.).
 2. Podpisanie umowy partnerskiej z miastami: Gryfów Śląski, Lubomierz, Wleń, Mirsk i Piechowice na projekt pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (26.02.2016 r.).
 3. Udział Burmistrza w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Na zebraniu zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium ustępującym władzom (01.03.2016 r.).
 4. Udział Sekretarza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w „III Lwóweckiej Przedszkoliadzie Piłkarskiej” objętej patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski (02.03.2016 r.).
 5. Udział przedstawicieli Gminy w uroczystościach wmurowania kamienia pod budowę pomnika „Żołnierzy Wyklętych” oraz udział w wykładach dr. Hab. Roberta Klementowskiego (OBEP IPN Wrocław) pt. Żołnierze Wyklęci – między historią a pamięcią. Obchody Lwóweckiego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych zostały zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Powiatowe Centrum Edukacji, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim, Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Lwóweckie Towarzystwo Regionalne (04.03.2016 r.).
 6. Spotkanie sołtysów z udziałem przedstawicieli i instytucji organizacyjnych obsługujących rolnictwo, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej (14.03.2016 r.).
 7. Udział Burmistrza w Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt. „Epidemiologia XXI wieku” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim (18.03.2016 r.).
 8. Udział Burmistrza w podsumowaniu konkursu plastycznego „Najpiękniejsza palma wielkanocna”. Organizatorem konkursu było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim (18.03.2016 r.).
 9. Udział Burmistrza w wystawie stoisk wielkanocnych organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu (20.03.2016 r.).
 10. Udział Burmistrza w VI Zawodach Latawcowych, które zostały zorganizowane na Stadionie Sportowym w Lwówku Śląskim (21.03.2016 r.).
 11. Udział Zastępcy Burmistrza w Zgromadzeniu Wspólników PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.. Tematem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu techniczno – Ekonomicznego na 2016 rok (22.03.2016 r.).
 12. Udział Burmistrza w Dolnośląskim Kongresie Samorządowym organizowanym przez Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się we Wrocławskim Centrum kongresowym przy na Hali Stulecia. Obrady Kongresu odbyły się na pięciu ścieżkach tematycznych: efektywne wykorzystanie funduszy europejskich, finanse samorządów, ochrona zdrowia, edukacja i oraz dyskusja na temat zapowiadanych przez rząd zmian w ustawie o samorządzie  (23.03.2016 r.).
 13. Podpisanie wspólnie z Miastem Bolesławiec, Gminą Bolesławiec, Gminą Osiecznica, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Zagrodno, Gminą Zawidów, Gminą Nowogrodziec, Gmina Gromadka, i Gminą Sulików umowy zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne (Nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15) regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (24.03.2016 r.).
 14. W dniu 11.03.2016 r. ogłoszono dialog techniczny na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim i przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom miejskim w parku”. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 04.04.2016 r.
 15. Dnia 11.03.2016 r. zaproszono Wykonawców do złożenia ofert w konkursie na realizację zadań pn.: Pakiet I - „Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – realizowany w latach 2016-2017 i Pakiet II - „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018” – realizowany w latach 2016-2018. Termin składania ofert upływa 30.03.2016 r. o godzinie 13:00.
 16. Dnia 15.03.2016 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn. „Remont pomieszczenia w siedzibie MGOPS” przeznaczonego dla obsługi osób korzystających z 500,00 +.
 17. W dniu 18.03.2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka”. Wartość inwestycji wynosi 864.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 550.000,00 zł.
 18. Dnia 18.03.2016 r. złożono w Wydziale Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu „wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy”. Termin składania wniosków upłynął dnia 25.03.2016 r. Wartość zadania wynosi 36.665,78 zł, wnioskowane dofinansowanie 21.999,46 zł. Wniosek obejmuje naprawę 5 sztuk przepustów w miejscowościach Chmielno i Dłużec na drogach gminnych.
 19. W dniu 22.03.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań pn. „PAKIET I: Przebudowa drogi dz. nr 250 o długości 115 m w miejscowości Górczyca. PAKIET II: Przebudowa drogi dz. nr 990/1 o długości 95 m w miejscowości Chmielno. PAKIET III: Przebudowa drogi dz. nr 422 o długości 35 m w miejscowości Dłużec”.  Termin składania ofert upływa 06.04.2016 r. o godz. 14:00.
 20. Dnia 29.03.2016 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych odcinka murów obronnych, które uległy zawaleniu. Wartość zadania wynosi 615.938,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 523.548,00 zł.
 21. W dniu 30.03.2016 r. do Departamentu Usług Agencyjnych, Banku Gospodarstwa Krajowego złożony został wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku szkoły i budynku gospodarczego w Kotliskach na mieszkania socjalne.” Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 2.101.699,53 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 945.764,79 zł.
 22. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonywane są bieżące remonty dróg przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski z siedzibą przy ul. Kościuszki 24/5, 59-700 Bolesławiec. Skutkiem działania wandali, którzy niszczą wulgaryzmami przystanki wykonano malowanie wiaty przystankowej w Radłówce. Wartość robót wyniosła 421,00 zł brutto.
 23. Trwa zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wartość usługi brutto w miesiącu lutym 2016 r. wyniosła 7.547,31 zł, natomiast od początku sezonu zimowego 2015/2016: 61.960,78 zł. Wykonawcą jest Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o. o. z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.
 24. Wyłonienie w drodze zapytania ofertowego i zawarcie umowy z firmą „DOM” Pracowania Urbanistyczna, F. H. U. w Jeleniej Górze na opracowanie:
  „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lwówek Śląski wraz z opracowaniem programu sporządzania planów”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 17 835,00 zł brutto.
  „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – 41 205,00 zł brutto.
 25. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu:
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 475/1 oraz części działek nr 473 i 474 obręb 1 miasta Lwówek Śląski,
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 291/7, 291/12, 291/13 oraz 291/14 obręb Rakowice Małe,
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 42/1, 42/3, 42/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8 oraz części działki nr 65 obręb Rakowice Wielkie wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 26. Przetargi wykonane:
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimskiej 2/9 – przetarg negatywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 99, położonej w obrębie Skała – przetarg pozytywny;
  - rokowania na sprzedaż działki nr 58/2, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza – rokowania pozytywne;
 27. Przetargi zaplanowane:
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza 8/4 – kwiecień 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Traugutta 9/4 – kwiecień 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 110/5 (ruiny), położonej w obrębie Włodzice Małe – kwiecień 2016 r.;
  - przetarg ograniczony na sprzedaż pomieszczenia po byłym lokalu socjalnym nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 40 – kwiecień 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimskiej 2/9 – maj 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 882, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza – maj 2016 r.;
  - przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 492/4, położonej w obrębie Dłużec – maj 2016 r.
  - przetarg nieograniczony – kwiecień 2016 r. – na sprzedaż:
  a) samochodu osobowego marki Mercedes W 201,
  b) samochodu ciężarowego (wóz strażacki) marki Star 266.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.