Regionalny System Ostrzegania

Wyszukiwarka

Referat Gospodarki Odpadami

 • ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

 • Deklaracja oraz oświadczenia do pobrania

 • Informacje do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

  Harmonogram centrum miasta XI.2015 - VI.2016

  Harmonogram miasto - XI.2015 - VI.2016

  Harmonogram trudny dojazd - miasto - XI.2015 - VI.2016

  Harmonogram wieś - XI.2015 - VI.2016

  Harmonogram trudny dojazd - wieś - XI.2015 - VI.2016

 • (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

  Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi jest:

   

 • Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

  Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:

  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

  Zielona 30, 58-420 Lubawka

  Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych:

  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

  Zielona 30, 58-420 Lubawka

   

 • INFORMACJA
  o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  pochodzący z gospodarstw domowych


  podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

  Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

  Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o.
  (wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr E0017789Z).
  Punkt zbierania zużytego sprzętu znajduje się:
  Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.


  Zakład Handlowy „MAGRAD” Radosław Wolski
  (wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod nr E0021434Z).
  Punkty zbierania zużytego sprzętu znajdują się:
  Włodzice Wielkie, 59-600 Lwówek Śląski,
  ul. Oświęcimska 68, 59-600 Lwówek Śląski.

  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego prowadzona jest również przez firmę AG-EKO Aneta Gonera ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin podczas zbiórki mobilnej w Lwówku Śląskim (zgodnie z ogłoszeniem dnia i miejsca zbiórki).

  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzajui pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.
 • Informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski, że nie ma zmian w wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadeklarowane opłaty powinny być uiszczane bez wezwania, za jeden miesiąc kalendarzowy terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Obowiązuje dotychczasowy indywidualny numer konta bankowego.

   

 •  nowy sposób zbiórki - papier 1 of 6.png

   

  nowy sposób zbiórki - papier 4 of 6.png

   

  nowy sposób zbiórki - papier 6 of 6.png

   

   

   

   


  obowiązuje do 30.06.2018 r.

  Bez tytułu.png

   

   

   

  Bez tytułu2.png

  Zasady segregacji odpadów --> Pobierz (PDF)

  Zasady segregacji od 1 lipca 2018 r. - ulotka --> PDF

 • OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

  Informacja o osiągniętych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

   Zasadniczym celem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów selektywnie zebranych oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70%

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (w %)

  Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  30

  40

  50

  Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski

  32

  28

  38

  45

  46

  39

       

   

  Z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2017 r. przekazano do recyklingu łącznie
  821,370 Mg masy odpadów, w tym: 140,780 Mg opakowania z papieru i tektury, 156,203 Mg opakowania z tworzyw sztucznych, 59,318 Mg opakowania z metali, 5,201 Mg opakowania wielomateriałowe i 459,868 Mg opakowania ze szkła, osiągając tym samym 39% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w stosunku do minimalnego poziomu na ten rok, wynoszącego 20%.

   

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne(w %)

  Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
  i rozbiórkowe

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  30

  36

  38

  40

  42

  45

  50

  60

  70

  Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski

  100

  100

  100

  100

  100

  100

       

  Osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w 2017 r. poziom recyklingu,
  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wynosi 100%,
  w stosunku do minimalnego poziomu na ten rok, wynoszącego 45%.

  Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), które określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

  Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

  do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (w %)

   

  2012

  16 lipca 2013 r.

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  16 lipca 2020 r.

  Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

  75

  50

  50

  50

  45

  40

  40

  40

  35

  Poziom osiągnięty

  przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski

  17

  0

  0

  0

  0

  12

       

  Osiągnięty przez Gminę Lwówek Śląski w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0%,
  przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.

 • SZANOWNI MIESZKAŃCY!

  podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt. 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

  Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że nazwa podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych uległa zmianie z Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

  Siedziba utworzonego oddziału wraz z Biurem Obsługi Klienta ( BOK ) i Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) mieści się:

  Aleja Wojska Polskiego 27,

  59-600 Lwówek Śląski

  (na terenie byłego Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o.)

  Dane adresowe:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

  ul. Nadbrzeżna 5a

  58-420 Lubawka

  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK:

  poniedziałek 7:00 - 14:30

  wtorek 7:00 - 14:30

  środa 7:00 - 17:00

  czwartek 7:00 - 14:30

  piątek 7:00 - 14:30

  soboty (pierwsza i trzecia danego miesiąca) w godz.:  8:00  - 14:00

  W dniach ustawowo wolnych od pracy, a przypadających w w/w dniach, PSZOK jest nieczynny.

  W PSZOK przyjmowanie odpadów odbywać się będzie na podstawie „identyfikatora” (np. dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkiwania lub potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni lub bieżący miesiąc).

  Właściciele nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski objęci systemem gospodarki odpadami mogą do PSZOK oddać nieodpłatnie w ramach określonego limitu selektywnie zebrane odpady komunalne n/w frakcji:

  • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
  • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,
  • metale i opakowania z metali,
  • szkło płaskie okienne,
  • opakowania ze szkła,
  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  • popiół,
  • tekstylia i odzież,
  • styropian.

   

  Regulamin PSZOK:

  Regulamin funkcjonowania PSZOK (PDF)

   

  Załączniki do Regulaminu:

  Załącznik nr 1 - Zasady i rodzaje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowanych do PSZOK (PDF)

  Załącznik nr 2 - Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK (PDF)

  Załącznik nr 3 - Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji PSZOK (PDF)

 • W związku z pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców i ich obawami, co do selektywnego odbierania w/w frakcji odpadów, zapewniamy, że posegregowane przez Mieszkańców odpady nie są mieszane, a jedynie odbierane jednym pojazdem wyposażonym w dwie osobne komory przeznaczone na dwa rodzaje odpadów.

 • Uchwały dotyczące gospodarki odpadami

 • Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) udostępniamy informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski - wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

   

  Lp.

  Numer

  rejestrowy

  Data dokonania wpisu do rejestru

  Nazwa firmy, oznaczenie siedziby

  i adres albo imię, nazwisko

  i adres przedsiębiorcy

  Numer identyfikacji

  podatkowej (NIP)

  Numer identyfikacyjny

  REGON (o ile przedsiębiorca

  taki numer posiada)

  Uwagi

  1.

  GPNŚ/1/2012

  26.04.2012r.

  SIMEKO Sp. z o.o.

  Al. Jana Pawła II 33

  58-506 Jelenia Góra

  611-24-85-951

  231180150

  2.

  GPNŚ/2/2012

  01.06.2012r.

  Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne
  i Handlowe
  „COM-D” Sp. z o.o.

  ul. Poniatowskiego 25,

  59-400 Jawor

  695-000-17-73

  390044713

  3.

  GPNŚ/3/2012

  04.12.2012r.

  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.

  ul. Kargula i Pawlaka 19,
  59-623 Lubomierz

  616-15-10-821

  020394147

  4.

  RDR/1/2013

  14.01.2013r.

  KoDe-trans
  Krzysztof Dziwak

  ul. Lwówecka 17, Siedlęcin

  58-508 Jelenia Góra 14

  611-249-99-01

  020690153

  5.

  RDR/2/2013

  09.04.2013r.

  D&D Recycling
  Sp. z o.o.

  58-508 Jelenia Góra 14

  Siedlęcin,
  ul. Topolowa 4

  611-264-62-59

  020509159

  Wykreślenie z rejestru

  na podstawie

  decyzji RGO.7031.1.03.2016

  z dnia 17.03.2016 r.

  6.

  RDR/3/2013

  29.04.2013r.

  Zakład Oczyszczania Miasta
  w Lwówku Śląskim

  Sp. z o.o.

  Aleja Wojska Polskiego 27

  59-600 Lwówek Śląski

  6161556562

  022104403

  przejęcie z dniem 01.07.2016r. przez

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

  ul. Nadbrzeżna 5 a

  58-420 Lubawka

  7.

  RDR/4/2013

  20.05.2013r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo

  Gospodarki Komunalnej
  sp. z o.o.

  ul. Wolności 161/163

  58-560 Jelenia Góra

  611-020-36-41

  230415527

  8.

  RDR/5/2013

  26.07.2013 r.

  AG-EKO

  Aneta Gonera

  ul. Kolejowa 7

  59-300 Lubin

  692 117 05 91

  021384866

  9.

  RDR/1/2014

  8.01.2014 r.

  LUK-TRANS Łukasz Kozłowski

  ul. Akacjowa 6D/13

  49-318 Skarbimierz Osiedle

  7471694922

  161479621

  Wykreślenie

  z rejestru

  18. 04.2014 r.

  (na podstawie

  wniosku)

  10.

  RDR/1/2015

  28.05.2015

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.

  ul. Nadbrzeżna 5 a

  58-420 Lubawka

  614-14-32-064

  230443311

  11.

  RDR/1/2016

  07.07.2016 r.

  A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

  ul. Lecha 10

  41-800 Zabrze

  676-21-57-648

  357190739

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

   

  Komórka odpowiedzialna

  REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

  Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

  URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

  ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25A

  59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

  Informacja

  Tel: (75) 6477 936, fax: (75) 6477 889

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00

  wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

  Wymagane dokumenty

  §kompletny wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  §oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  §kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

  Opłaty

  Opłata skarbowa:

  §za wpis do rejestru - 50,00 zł,

  §za zmianę wpisu w rejestrze – 25,00 zł,

  §za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.

  Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu: 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 PKO BP S.A.

  (obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku)

  Termin załatwienia sprawy

  7 dni – od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;
  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze; organ dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie
  o dokonaniu wpisu do rejestru;

  Jeżeli organ nie dokona wpisu do rejestru w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu minie 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność; nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania

  Tryb odwoławczy

  Od wydanego zaświadczenie - nie przysługuje;

  Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji

  Uwagi

  §w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

  §przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

  Podstawa prawna

  §Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250),

  §Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584),

  §Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

  §Rozporządzenie Ministra z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

  §Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),

  §Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

   

  Wniosek o / wpis do rejestru / zmianę w rejestrze / wykreślenie z rejestru / działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.

  informuje, że w oparciu o Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku

  na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

  organizuje

  zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
  na terenach wiejskich

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.