Aktualności

1.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia działalności w ramach mechanizmów pożyczkowych.

Celem spotkania jest prezentacja oferty pożyczek, finansowanych ze środków europejskich, dostępnych na rozwój działalności gospodarczej. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego omówią warunki wsparcia i procedurę aplikowania o pożyczki. Zostaną również przedstawione założenia projektu, w ramach którego oferowane są granty na usługi doradcze dla mikro, małych i średnich firm.

Spotkanie w Jeleniej Górze odbędzie się 15 listopada 2017 r. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze (Plac Ratuszowy 32/32a).

Zgłoszenia udziału w spotkaniu w Jeleniej Górze prosimy przesyłać...

...

boks.jpg

plakat.jpg

Projekt „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską z  EFFR

 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Realizacja Projektu pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”

 W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579) wyłoniono trzech wykonawców na zrealizowanie zadań w ramach Projektu RPDS.04.03.01-02-0052/16 pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze środków EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe –OSI. Wartość dofinansowania wynosi 85 % wysokości wydatków kwalifikowanych.

W dniu 13 października 2017 roku podpisano umowę z Komplet Inwest Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym również archeologicznego i konserwatorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz
z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” oraz przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie przygotowania filmu dokumentalnego o zabytkowych obiektach będących przedmiotem zadnia inwestycyjnego.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 31.12.2018 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy...

...

 Pragniemy Państwa poinformować i zachęcić do udziału w spotkaniu warsztatowym poświęconym perspektywom rozwoju infrastruktury turystycznej, ochronie walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie wszystkich gmin położonych w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, organizowanym przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wleń. Głównym celem spotkania będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie parku administrowanego wspólnie przez naszą jednostkę oraz władze gmin i inne instytucje, realizacji inicjatyw związanych z ochroną przyrody i zabytków oraz zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a społecznością lokalną i przedsiębiorcami na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, iż wspólnie z zaproszonymi gośćmi: mieszkańcami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych uda się nam udzielić odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

 Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w gmachu Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Dworcowej 10 we Wleniu.

 Zwiastun:

...

 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że od 9 listopada 2017 r. prowadzona będzie kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lwówek Śląski.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary
i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: zużyte meble, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, opony samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t w ilości 5 sztuk z gospodarstwa domowego, itp.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

  1. zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne,
  2. zmieszane odpady komunalne,
  3. odpady budowlane i rozbiórkowe,
  4. wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
  5. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  6. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
  7. części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze, itp.),
  8. odpady w ilościach lub rodzaju - wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
  9. odpady wielkogabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki do godziny 7:00 w miejscu zwyczajowo przyjętym dla gromadzenia odpadów komunalnych (przy altanach śmietnikowych, boksach, pojemnikach, itp.), z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu transportowego. Odpady odbierane będą od godziny 7:00.

...

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 listopada 2017 roku, w Urzędzie Gminy i Miasta  w Lwówku Śląskim zaczyna działać BIURO PODAWCZE.

Trzydzieścioro uczniów z regionu jeleniogórsko - legnickiego otrzymało w dniu 26 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze Cieplicach certyfikaty stypendialne Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

Fundacja, kontynuując działania tragicznie zmarłego Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego na rzecz dzieci osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie przyznała 30 stypendiów w wysokości 1000 złotych. Środki na ten cel pochodzą z Balu Charytatywnego organizowanego przez Fundację oraz z darowizn osób fizycznych i prawnych.

 Wśród stypendystów znalazł się gimnazjalista - uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim Wojciech Chudzikowski. Certyfikaty wręczył stypendystom przewodniczący Rady Fundacji były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, szefowie samorządów szkolnych, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z regionu jeleniogórsko - legnickiego. Stypendystom gratulowała również Pani Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska oraz prezes Pan Andrzej Dobrowolski.

Korzystając z okazji, Pani Burmistrz Mariola Szczęsna w uznaniu za pokaźny dorobek prezydentury oraz zbudowanie prestiżu urzędu prezydenckiego wyróżniła Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Okolicznościowym Medalem na pamiątkę Obchodów 800–lecia Nadania Praw Miejskich Lwówkowi Śląskiemu. 

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Autor zdjęć Henryk Stobiecki NJ

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.