Aktualności

UWAGA!
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Uczestnicy projektu:
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład, której wchodzą 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat – jedna z tych osób pełni rolę lidera.
Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!
Nabór wniosków trwa od 9 października 2017 r. do 23 października 2017r.
Regulamin uczestnictwa dostępny na stronie: http://www.malegranty.pl
 
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, iż w dniu 26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski
W programie:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Analiza wydatkowania środków finansowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Komunikaty
 10. Zamknięcie sesji.
Początek Sesji – godz. 1000
 
Z A P R A S Z A M Y !
Przewodnicząca Rady         
(-)  Ewa Róża Płucińska - Dąbrowska
Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r. na terenie Gmin:
• Przemków,
• Jelenia Góra,
• Mysłakowice,
• Podgórzyn,
• Męcinka,
• Złotoryja,
• Zagrodno,
• Chojnów,
• Chocianów,
• Legnica,
• Lubań,
• Olszyna,
• Gryfów Śląski,
• Leśna,
• Mirsk,
• Lwówek Śląski,
• Warta Bolesławiecka,
• Pieńsk,
• Osiecznica, miejscowość Świętoszów;
Przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.
Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

metep

header p1
Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisała umowę na realizację zadania pn.: Oczyszczenie dna i umocnienie brzegów stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim”.
Wartość umowy 519.427,67 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2018 r.
 Teren parku miejskiego podczas prowadzenia prac budowlanych będzie częściowo wyłączony z użytkowania jako teren budowy. Teren zostanie wygrodzony siatką ochronną i odpowiednio oznakowany.
Zadanie swym zakresem obejmuje:
 1. oczyszczenie dna dwóch połączonych ze sobą stawów zlokalizowanych w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim;
 2. odwodnienie czaszy zbiornika, zwłaszcza w jego strefie martwej dla osuszenia zbiornika w pierwszej fazie robót, a także ograniczenie ewentualnego napływu wód gruntowych do czaszy w następnych etapach;
 3. wykonanie dróg dojazdowych (technologicznych, zjazdów) do zbiorników;
 4. odmulenie czaszy zbiornika do poziomu spągu pokładu nagromadzonego namułu;
 5. zabudowa wykonanej przez odmulenie niszy gruntem niespoistym do poziomu projektowanego dna minus 0,15 m, zagęszczanym warstwami;
 6. ukształtowanie rowu odwadniającego w osi zbiornika oraz powierzchni dna ze spadkiem w kierunku rowu;
 7. profilowanie brzegów istniejących dwóch wysp z umocnieniem skarp narzutem kamiennym oraz wykonaniem na każdej wyspie podejścia dla ptaków o nawierzchni z bruku kamiennego na betonie;
 8. humusowanie korony wysp i obsianie trawą w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia ( cz. IV siwz );
 9. wyścielenie nawierzchni dna zbiornika warstwą piasku od 0,0625 do ok. 2,0 mm) w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia ( cz. IV siwz );
 10. uporządkowanie terenu robót;
 11. uformowanie linii brzegowej i umocnienie brzegów narzutem kamiennym na geowłókninie;
 12. humusowanie skarp.
Jest to pierwszy etap prac związanych z rewitalizacją parku miejskiego w Lwówku Śląskim, przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom miejskim w parku. Kolejne etapy uwzględniają prace związane z budową oświetlenia, wykonaniem nowych nawierzchni alejek parkowych oraz budowę siłowni zewnętrznej. Wykonanie przedstawionego zakresu robót uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych w ramach złożonego do RPO województwa dolnośląskiego wniosku  o dofinansowanie projektu.
O G Ł O S Z E N I E

  Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż posiada niżej opisane nieruchomości na sprzedaż:
- niezabudowaną działkę nr 214/40 o pow. 0,0958 ha, poł. w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski przy ul. Chabrowej,
- niezabudowaną działkę nr 214/41 o pow. 0,0909 ha, poł. w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski przy ul. Chabrowej,
- niezabudowaną działkę nr 214/42 o pow. 0,0876 ha, poł. w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski przy ul. Chabrowej.
W planie zagospodarowania przestrzennego w/w działki oznaczone są symbolem 1MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Więcej informacji pod numerem telefonu (075) 647 -78 -72 lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, parter, pokój nr 5.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.