Projekt „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską z  EFFR

 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Realizacja Projektu pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579) wyłoniono trzech wykonawców na zrealizowanie zadań w ramach Projektu RPDS.04.03.01-02-0052/16 pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze środków EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe –OSI. Wartość dofinansowania wynosi 85 % wysokości wydatków kwalifikowanych.

W dniu 13 października 2017 roku podpisano umowę z Komplet Inwest Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym również archeologicznego i konserwatorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz
z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” oraz przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie przygotowania filmu dokumentalnego o zabytkowych obiektach będących przedmiotem zadnia inwestycyjnego.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 31.12.2018 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto 198 800,00 zł.

W dniu 24 października 2017 roku podpisano umowę z Panem Franciszkiem Nowickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Roboty Ogólnobudowlane
i Instalacyjne Franciszek Nowicki” z siedzibą przy ul. Wąskiej 8, 59-600 Lwówek Śląski, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia
i iluminacji murów obronnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30.11.2018 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto 487 080,00 zł.

W dniu 25 października 2017 roku podpisano umowę z BBI Budownictwo Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Tarnobrzeskiej 2/2, 53-404 Wrocław, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu i rewaloryzacja murów obronnych
i Baszty Bolesławieckiej oraz Baszty Lubańskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” oraz przeprowadzenia działań promocyjnych w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej
i pamiątkowej z realizacji Projektu „Rewaloryzacja murów bornych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”

  Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30.11.2018 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto 5 654 919,97 zł.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.