Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do pracy w komisji d/s oceny ofert w zakresie realizacji zadań publicznych

I. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

II. Komisja konkursowa pracować będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

III. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty/ biorące udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji  proszę składać:
– osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski;
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski;
- za pośrednictwem e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. Terminy składania dokumentów:
Nabór od 13 stycznia 2017 r. do 19 stycznia 2017 r. do godziny 14.00


                                   Burmistrz Gminy i Miasta
Lwówek Śląski
       /-/ Mariola Szczęsna

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.